Regulamin serwisu Mobils.pl z dnia 09.12.2008r.


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Mobils.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników serwisu Mobils.pl.

§1

Użytkownik ma możliwość:

- zmiany swoich danych i indywidualnych ustawień za pomocą opcji Konta.
- usunięcia danych po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z redakcją serwisu Mobils.pl
- wprowadzania do serwisu własnych tekstów (komentarzy, opinii, itp.) - korzystania z innych funkcji oferowanych przez serwis
§2

Użytkownikowi niedozwolone jest:

- używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
- obrażanie innych osób,
- promowania innych stron internetowych,
- zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi ) takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
- umieszczanie materiałów erotycznych lub naruszających prawa autorskie w jakiejkolwiek formie,
- łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
- wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
- zamieszczanie tekstów niezwiązanych z tematyką serwisu.


Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie.

§3
Rejestracja
1.Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.Mobils.pl/rejestracja.php
2.Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
3.Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
4.Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
5.Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Mobils.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
6.Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.
7.Poprzez dokonanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
8.Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Mobils.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Mobils.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

§4

1.Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie Mobils.pl.
2.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
3.Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
4.Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
5.W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte.
6.Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z redakcją serwisu.
7.Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
8.Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
§5

1. Serwis Mobils.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis Mobils.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne.

§6

Redakcja serwisu Mobils.pl ma prawo do usunięcia lub redakcji tekstów (opinii, komentarzy, itp.) umieszczonych w serwisie przez użytkownika, szczególnie, jeżeli nie są one zgodne z ogólnymi zasadami prawa, etyki, netykiety, są niezgodne z regulaminem serwisu, itp. Redakcja serwisu ma prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszeń postanowień niniejszego regulaminu lub na skutek działania użytkownika sprzecznego z zasadami prawa. etyki, czy netykiety.

§7

1.Serwis Mobils.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
2.W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Mobils.pl, a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.